Uvod
 
GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
• poskytování zdravotních služeb
• vykazování hrazených zdravotních služeb
• vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
• sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným
osobám
• organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání
pacientů)
• vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých
platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících
daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených
v bodu II. je
• splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
• splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě
Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být
uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními
právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel
zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné
nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše
popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli,
a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených
v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány
po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené
v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo
po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu
jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se
ochrany svých osobních údajů:
• právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
• právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
• právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že
musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno,
označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat
s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte
tehdy, jestliže
- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních
údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely
zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků;
- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže
v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné
důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami;
• právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních
údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme
k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje,
které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb
(např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
• právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám
Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému
správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně
těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě
Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás
vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve
zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám
a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních
služeb nebo orgánu veřejné moci.
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se
domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení
právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete
podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště,
místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému
porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.
uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely
oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy
zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést
proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na
naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete,
budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy,
pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní
údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování
zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím
Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci
poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho
zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se
týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).


 
(c) mudr. Janka Tóthová, developed by Invisible Systems